1. DIAGNOSTIKA MOSTŮ


1.1   Provádění hlavních a mimořádných prohlídek mostů
1.2   Diagnostický průzkum mostních objektů   - železobetonových
                                                                          - ocelových
                                                                          - dřevěných       
                                                                          - kamenných    
1.2.1 Nedestruktivní zjištění výztuže (PROCEQ-PROFOMETR 3 TYP D, PROFOMETR 5)
1.2.2  Nedestruktivní zkoušky betonu
             - tvrdoměrné zkoušky-Schmidtův sklerometr
            - ultrazvuková impulzová metoda-PROCEQ-TICO
1.2.3   Zkoušky materiálových charakteristik na odebraných vzorcích z konstrukce (jádrové vývrty)
1.2.4   Stavební chemie (pH,karbonatace,obsah chloridů a ostatních solí,hlinitanové cementy)
1.2.5   Endoskopické vyšetření konstrukcí v nepřístupných místech
            (průmyslová endoskopie-OLYMPUS a EVERST VIT)
1.2.6   Odtrhové zkoušky (PROCEQ-DYNA Z 15)
-přilnavost vyrovnávacích vrstev a vysprávek
-pevnost povrchových vrstev betonu a malty
-přilnavost nátěrů a povlaků
-přilnavost izolačních vrstev           
1.2.7.   Měření pohybu na trhlinách (Deformometr R3413 s odečtem 0,001mm), stanovení příčin vzniku trhlin.

 

2. DIAGNOSTIKA ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

2.1. Nedestruktivní zjištění výztuže (PROCEQ-PROFOMETR 3 TYP D, PROFOMETR 5)
2.2. Nedestruktivní zkoušky betonu
             - tvrdoměrné zkoušky-Schmidtův sklerometr
             - ultrazvuková impulzová metoda-PROCEQ-TICO (moduly pružnosti betonu)
2.3. Zkoušky materiálových charakteristik na odebraných vzorcích z konstrukce (jádrové vývrty)
2.4. Stavební chemie (pH,karbonatace,obsah chloridů a ostatních solí,hlinitanové cementy)
2.5. Endoskopické vyšetření konstrukcí v nepřístupných místech (průmyslová endoskopie-OLYMPUS, EVEREST VIT)
2.6. Odtrhové zkoušky (PROCEQ-DYNA Z 15)
-přilnavost vyrovnávacích vrstev a vysprávek
-pevnost povrchových vrstev betonu a malty
-přilnavost nátěrů a povlaků
-přilnavost izolačních vrstev           
2.7. Měření pohybu na trhlinách (Deformometr R3413 s odečtem 0,001mm) a stanovení příčin vzniku trhlin.
2.8. Statické posouzení konstrukcí a stanovení únosnosti stropů včetně návrhu zesílení konstrukcí
2.9. Posouzení konstrukcí po požáru

 

3. DIAGNOSTIKA ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

3.1.  Cihelné zdivo svislých nosných konstrukcí a kleneb

  1. stanovení materiálových charakteristik zdiva na základě odběru vzorků cihel a stanovení pevnosti v tlaku cihel
  2. zatřídění malty na základě nedestruktivního měření  - metoda ručního příklepového vrtání a strojního příklepového vrtání dle TZUS a kalibračních vztahů
  3. zatřídění cihel na základě nedestruktivního měření  - metoda ručního příklepového vrtání a strojního příklepového vrtání dle TZUS a kalibračních vztahů

3.2.  Kamenné zdivo svislých nosných konstrukcí a kleneb

  1. stanovení materiálových charakteristik kamene na základě odběru vzorků jádrovým vrtáním a stanovení pevnosti v tlaku kamene
  2. zatřídění malty na základě nedestruktivního měření  - metoda ručního příklepového vrtání a strojního příklepového vrtání dle TZUS a kalibračních vztahů
  3. zatřídění vazby kamenného zdiva

3.3. Měření pohybu na trhlinách (Deformometr R3413 s odečtem 0,001mm) a stanovení příčin vzniku trhlin
3.4. Statické posouzení zděných konstrukcí v případě statických nebo dodatečného přitížení konstrukcí
3.5. Posouzení konstrukcí po požáru
3.6. Průzkumy vlhkosti a salinity zdiva a návrh opatření

 

4. DIAGNOSTIKA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

4.1. Diagnostické průzkumy dřevěných trámových stropů
 -  provádění sondážních prací s vyspravením

- provádění  endoskopického  vyšetření konstrukcí v nepřístupných místech tam, kde není možná přímá kontrola stavu konstrukcí (průmyslová endoskopie-OLYMPUS)


4.2. Mykologické průzkumy dřevěných konstrukcí a návrhy opravy napadených dřevěných konstrukcí


4.3. Statické posouzení konstrukcí a stanovení únosnosti stropů včetně návrhu zesílení konstrukcí


4.4. Posouzení konstrukcí po požáru

 

 5. DIAGNOSTIKA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

5.1. Diagnostické průzkumy stropů s ocelovými nosnými prvky
 -  stanovení rozměrů nosných prvků,
 -  nedestruktivní měření  tloušťky a úbytků korozí prvků ultrazvuková impulsní metoda

  1. provádění  endoskopického  vyšetření konstrukcí v nepřístupných místech pro přímou kontrolu stavu konstrukcí (průmyslová endoskopie-OLYMPUS)

-    stanovení rozsahu poškození
5.2. Statické posouzení konstrukcí a stanovení únosnosti stropů včetně návrhu zesílení konstrukcí v závislosti na stavu konstrukce
5.3. Posouzení konstrukcí po požáru


 

 6. TERMOGRAFICKÁ MĚŘENÍ

- zjiš´tování tepelně izolačních defektů, tepelných mostů, příčin vzniku plísní přístrojem THERMACAM B4- FLIR

7. DIAGNOSTIKA PANELOVÝCH OBJEKTŮ

- zjišťování stavebně- technického stavu konstrukce panelových objektů pro potřebu rekonstrukce nebo zateplení.